Wymagania i zabezpieczenia przy ubieganiu się o kredyt dla przedsiębiorstwa

Istnieje wiele wymogów dotyczących przedsiębiorstw, które ubiegają się o przyznanie im kredytów bankowych na finansowanie bieżącej działalności firmy, bądź też przedsięwzięć związanych z jej dalszym rozwojem. Jak podkreśla doradztwo finansowe Poznań, banki bardzo dokładnie sprawdzają przedsiębiorstwo pod kątem rodzaju branży, w której firma działa. W związku z tym nie wszystkie dziedziny, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, akceptowane są przez banki. W niektórych sytuacjach bank może odmówić udzielenia kredytu, w innych zażądać wyższej marży w związku z podwyższonym ryzykiem kredytowym.

Historia

Istnieje wiele wymogów dotyczących przedsiębiorstw, które ubiegają się o przyznanie im kredytów bankowych na finansowanie bieżącej działalności firmy, bądź też przedsięwzięć związanych z jej dalszym rozwojem

Autor zdjęcia: Official GDC

Z punktu widzenia banku, bardzo istotne jest to, jak długo firma działa na rynku, a także to, czy posiada, oraz jak długo posiada, rachunek bankowy. Najczęściej banki decydują się na przyznanie środków swoim klientom, choć zdarza się także, że wymagana jest jakakolwiek historia związana z rachunkiem firmowym, niezależnie od tego, jaki bank go prowadził. Kredyty bankowe udzielane są najczęściej firmom, które posiadają rachunek bankowy dłużej niż sześć miesięcy. Nie oznacza to jednak, że firmy działające na rynku krócej niż sześć miesięcy, pozbawione są całkowicie szans na uzyskanie kredytu bankowego. Jest to jak najbardziej możliwe, jednak w takiej sytuacji zgodę na udzielenie kredytu musi wyrazić osoba decyzyjna, najczęściej dyrektor danego oddziału banku.

Zadać można sobie w tym miejscu pytanie, dlaczego banki przykładają do tego aż tak dużą wagę? Wynika to z tego, że dla banku bardzo istotna jest historia klienta. Na podstawie analizy obrotów dokonywanych na rachunku bieżącym, bank może podjąć decyzję o przyznaniu środków w ramach kredytu, jak również o tym, w jakiej wysokości będą to środki. Klient będący wcześniejszym klientem banku, decydując się na kredyt w nim, liczyć może z kolei na uzyskanie dodatkowych przywilejów w postaci korzystniejszych warunków kredytowych.

Sytuacja finansowo – majątkowa przedsiębiorstwa

Odpowiednia sytuacja finansowo-majątkowa firmy badana jest przede wszystkim pod kątem posiadania przez nią wymaganej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa, jak zaznacza doradztwo finansowe Poznań, oznacza w praktyce możliwość spłaty zadłużenia wraz z wymaganymi odsetkami w terminach ustalonych w umowie kredytowej. Bardzo istotne jest, by firma ubiegająca się o kredyt posiadała bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową.

Do czynników wpływających na ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa zaliczyć możemy:

  • charakter firmy,
  • zdolności, które wynikają z sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo,
  • rodzaj wymaganego zabezpieczenia,
  • warunki, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada wymaganej zdolności kredytowej, bank w sytuacjach wyjątkowych może udzielić kredytu, gdy:

  • firma ustanowi specjalne zabezpieczenia,
  • firma posiada wiarygodny i dobrze sporządzony biznes plan Poznań (ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacjach, gdy jest to nowa firma, o czym więcej na stronie: http://www.strategor.pl/biznesplany/),
  • przedsiębiorstwo przedstawi plan naprawczy (w sytuacji, gdy utraciło ono zdolność kredytową).